Nieuwjaarsboodschap VES voorzitter 2020

Goedenavond,

Welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Welkom minister, DNA leden, VES-ereleden, oud bestuursleden, leden, scriptieprijs genomineerden, leden van het diplomatieke Korps, media, en overige speciale genodigden. Een bijzonder welkom heet ik: de directeur van Staatsolie Ir.Rudolf Elias, de enige echte oliesheik, onze keynote spreker voor vanavond.

Ik wens U alsnog een gezond, vruchtbaar, productief en welvarend 2020 toe. Ik dank de sponsors van vanavond t.w. Staatsolie en Trustbank Amanah voor de Scriptieprijs.

Voor de Vereniging was 2019 een redelijk actief jaar, never a dull moment, met als belangrijkste interne activiteiten:

 • Naast de ALV, ook nog 3-tal interne discussie-avonden over de macro-economische ontwikkelingen.
 • Voorts een 2-tal interessante bedrijfsbezoeken aan InVitroPlants Grassalco N.V. op plantage La Sollitude en het viskweekbedrijf Amazone Aquaculture Enterprise V. te Canawapibo.

In 2019 hebben in totaal 13 nieuwe leden zich aangesloten, al met al geen slecht verenigingsjaar dus.

De belangrijkste externe activiteiten naar de samenleving toe waren:

 • De Jaarrede 2019 door de ex-voorzitter van de Bankiersvereniging Dhr. Jim Bousaid;
 • De uitreiking van de VES Economie Scriptieprijs aan Dhr.Radj Paltantewari.
 • Openbare Lezingen w.o. Prof Peter Diekman: Verstrengelingen in het web van corruptie, fraude en witwassen. De Lezing over de voorgenomen verkoop van de Staatsaandelen in IamGold hebben we te elfder ure afgeblazen aangezien de Regering bijtijds was bijgedraaid. Het kan dus wel…liever ten halve gekeerd ….dan ten hele gedwaald.
 • Het verzorgen van een lezing bij Kenniskring door Swami Girdhari en Winston Ramautarsing: Onze Euro-Dollar Problematiek; De VES visie: “Breng Cash US Dollars naar Suriname”
 • De CEO talk van Mw. Irene Spangenthal van de HEM.
 • Het gevraagd en ongevraagd geven van een x-aantal adviezen aan DNA.
 • Het uitbrengen van deskundig Advies op verzoek van de PG over het vraagstuk of de binnenlandse staatsschuld over de eerste helft van 2019 de toegestane schuldquote al dan niet heeft overschreden;
 • Het verzorgen van een Training “Basiseconomie voor niet-economen” aan 6 Journalisten in Nickerie en 22 in Paramaribo. In dat kader hebben we bezoek gehad van de welbekende econoom en journalist uit Nederland Sheila Sitalsing. De 2 trainingen werden afgesloten met een Openbare lezing “Bestuursmacht controleren door het Geldspoor te volgen” en een “Masterclass voor Columnisten” door Mw. Sitalsing;
 • Het uitbrengen van 4 nummers van onze elektronische kwartaalblad INZICHT. Dit zal in 2020 maandelijks verschijnen. Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren.

Ook naar de samenleving toe had de VES geen slecht jaar.

Dames en heren, het jaar 2020, MMXX, dubbel 20, klinkt magisch, het begin van een nieuw decennium en ook nog een schrikkeljaar, misschien gaan er ook magische dingen gebeuren.

We zijn in elk geval heel goed begonnen. Met de vondst van een significante oliebron in zee hebben we een flitsende start gemaakt, een waar Godsgeschenk. Dit verhoogt significant de ontwikkelingskansen en de condities voor verhoogde welvaart van de bevolking op langere termijn. Maar het ontwikkelingstraject is lang (> 5 jaar) en vergt een planmatige en nationale aanpak om er ook de voordelen uit te halen. Met een hogere welvaart op langere termijn in het verschiet is het zaak om in de tussentijd wel de juiste dingen te doen. Gedane zaken nemen geen keer maar het is zaak om te leren van eventueel gemaakte fouten verkeerde beslissingen en handelingen zodat we die in elk geval niet meer hoeven te maken.

Hoe goed hebben we het als land op economisch en bestuurlijk gebied gedaan in 2019 en wat mogen we verwachten van 2020. Het Bruto Binnenlands Product is naar schatting wederom licht gegroeid met 2,6%. Per capita is dat 1,3%. Hoewel het positief is ligt dit toch nog veels te laag omdat bij dit tempo het maar liefst 10 jaar zal duren alvorens we weer op het welvaartspeil komen van 2014. Met een inflatie van onder de 5% zitten we op het goede spoor. De Goud & deviezenreserves zijn, na een toename in de eerste helft van 2019 van US$ 581 naar US$ 713, wederom afgenomen naar USD 661 miljoen per ultimo november 2019. Dit per saldo positief resultaat geeft een vertekend beeld aangezien een helaas nog “onbekend deel” hiervan betreft de vreemde valuta reserves van burgers die in 2019 grotendeels bij de CBvS zijn ondergebracht. Alleen transparantie en eerlijke informatie-verschaffing schept vertrouwen.

Ironisch genoeg blijkt dat de moederbank, die van alle financiële instellingen goedgekeurde jaarverslagen eist, zelf sinds 2014 geen jaarverslagen meer heeft gepubliceerd. Sterker nog de ex-Governor heeft in maar liefst 3 meetings met het VES bestuur de publicatie toegezegd. Drie maanden geleden is zelfs toegezegd dat het binnen 2 weken zou geschieden. Zo wordt de geloofwaardigheid van zo een belangrijk instituut van binnenuit ondergraven. Hoewel de officiële wisselkoers van de CBvS constant is gehouden zijn er struktureel nieuwe (deel)koersen toegestaan, gestimuleerd en zelfs actief gepropageerd waardoor er meerdere wisselkoersen naast mekaar bestaan. Naast de centrale bank koers van SRD 7,52 is er de Chotelal koers van SRD 7,85, de bankenkoers SRD 8.00 (incl. trading fee), de cambiokoers rond SRD 8.50 en de illegale en supermarket straatkoers. Dit systeem van bewust gecreerde meervoudige koersen leidt per definitie tot corruptie en verrijking van enkele gepriviligeerden die wel toegang tot goedkope valuta hebben. De herhaalde oproep van de VES om tot unificatie van de wisselkoers te komen is door de CBvS, ondanks struktureel 3-maandelijks overleg, genegeerd. Het optreden van de hoogste autoriteit van het land als “derde monetaire autoriteit”, geeft geen transparantie en ondergraaft de autoriteit van de CBvS verder. Terwijl de Cambios die onder controle van de CBvS staan en dagelijk hun transacties rapporteren geven de monetaire autoriteiten publiekelijk en herhaaldelijk aan niet te weten waar de Chotelal cambio zijn dollars vandaan haalt. Ja wij eisen transparantie, dan mag men ons vanuit het machtsdenken “vrijpostig” noemen, maar niemand gaat de VES de mond snoeren.

Zorgelijk is ook de staatsschuld: In 2019 is de totale staatsschuld toegenomen tot boven de SRD 21 miljard. Met toestemming van DNA is het wettelijk schuldplafond van 60% verlaten, waardoor de schuld/BBP ratio is toegenomen tot ca. 83%. Sterker nog het gaat het komend jaar verder fors toenemen. Bovenop de bestaande schuld zijn er al leenovereenkomsten aangegaan, maar nog niet getrokken, ten bedrage van US$ 840 miljoen. Recentelijk is er in China nog US$ 300 miljoen aan toegevoegd en is de Dalian V lening ad US$ 300 miljoen tekening gereed. Bij ongewijzigd beleid groeit de bestaande US$ 2,7 miljard schuld tot boven de US$ 4 miljard. Dit terwijl we in 2020 al SRD 1100 miljoen alleen aan rente moeten betalen en SRD 1400 miljoen aan leningen moeten aflossen. Ongeacht welke politieke partijen op 25 mei a.s. door ons zullen worden uitverkoren, deze schuld is nu al onbetaalbaar geworden. Dit is recentelijk met de downgrading naar CCC door Fitch bevestigd. Gaan we ons laten verdrinken in de schulden voordat we kunnen zwemmen in de olie?

In alle culturen die ons land rijk is, waar we zo trots op zijn, is sparen een deugd en leren we onze kinderen dat je je schulden altijd terug moet betalen. Onze machthebbers liggen daar klaarblijkelijk niet wakker van. Hun filosofie is indertijd door Frank Playfair in DNA verwoord: “Als ik 10 gulden schuld bij jou heb dan heb ik een probleem, maar als ik een schuld van 1 miljoen bij je heb dan heb jij een probleem”. Het is dan ook niet vreemd dat het met veel fanfare aangekondigde Spaar- en Stabilisatiefonds nog steeds wacht op de eerste gespaarde dollar.

PIS: Terwijl haast alle leningen voor Sociale en consumptieve doelen alsmede in de Infrastruktuur worden aangewend beweert de Regering hardnekkig dat ze de Productie stimuleert en diversificeert en dat deze leningen zichzelf terug zullen betalen. Maar waar hebben we voor geleend en in hoeverre mag je verwachten dat deze voldoende (belasting)middelen opleveren zodat de Regering de schulden inclusief rente daadwerkelijk kan terugbetalen. We hebben de lijst van alle leenovereenkomsten over 2016-2019 geordend op basis van de in de economische planning, waar we vroeger aan deden, standaard PIS-indeling (Productief, Infrastruktureel en Sociaal). Ik beperk me hier tot de leenovereenkomsten in 2019 waar maar liefst 16 nieuwe buitenlandse en 7 nieuwe binnenlandse leningen zijn aangegaan t.w.:

 

16 buitenlandse leningen
Inter- American Development Bank USD 30 miljoen, Disaster Emergencies, Sociaal
Agence Française De Developpement Euro 5 miljoen, Albina Hospitaal, Sociaal
Wereldbank1

 

USD 35 miljoen uitbaggeren Saramacca kanaal Infra
WereldBank2: USD 23 miljoen. verbeteren OH en-currentievermogen, Infra/Soc/ Prod
Islamic Trade Finance USD 25 miljoen aankoop voedsel, medicijnen en Inputs Sociaal
Islamic Development Bank USD 41 miljoen EBS Infra
Israel Discount Bank1 Euro 2.2 miljoen,  

computer project Volksgezondheid

Sociaal
Israel Discount Bank2 Euro 12 miljoen  
Israel Discount Bank3 Euro 1.7 miljoen  

Auditorium Universiteit

Sociaal
Israel Discount Bank4 Euro 9.3 miljoen  
Credit Suisse1 Euro 57 miljoen  

Agro-industrieel park / LR Group

Produc-tief
Credit Suisse2 Euro 8.8 miljoen  
Export-Import Bank of India1 USD 11 miljoen moderniseren Melkcentrale Produc-tief
 

Export-Import Bank of India2

USD 15 miljoen aankoop pompen Infrastruktuur
OFID1 US$ 6 miljoen Health facilitation Sociaal
OFID2 US$ 26 miljoen EBS Infrastruktuur
En ook 7 binnenlandse Leningen in 2019:
Hakrinbank N.V Euro 40 miljoen dekking begroting Sociaal
VolksCredietbank Euro 40 miljoen dekking begroting Sociaal
Republic Bank USD 10 miljoen aanschaf autos en bouw Douanegebouw Sociaal
Trustbank Amanah1 USD 1 miljoen Dekking begroting Sociaal
Trustbank Amanah2 USD 1 miljoen Idem Sociaal
Djojo Bedrijven Groep SRD 13 miljoen civiel techn onderhoud Commewijne Infra
S.Main Transport SRD 46 miljoen civiel technisch onderhoud Para Infra

We concluderen dat van de 23 leningen slechts 2 Productief zijn. Bovendien blijkt dat beide leningen, zowel van de Credit Suisse t.b.v. de Agro-Industrial Park als die van EXIM bank India, een melkfabriek omvatten. Daarenboven blijkt dat op kosten en risico van de gemeenschap een mega staatsbedrijf zal worden opgezet, waarin niet de landbouwers maar ambtenaren voor de agrarische productie gaan zorgen. Daarenboven is de schaal zo groot en de technologie zo ver gevorderd dat geen enkele locale boer daar een voorbeeld aan gaat kunnen nemen. Terwijl er nagenoeg alleen maar geleend wordt voor infrastructuur en sociale doelen en het wereldwijd bekend is dat deze geen directe of korte termijn extra inkomsten voor de Overheid opleveren, wordt telkenmale beweerd dat betaling van rente en aflossing geen probleem is. Terwijl we in 2020 maar liefst 38% van alle overheidsverdiensten bij mekaar aan rente en aflossing moeten neertellen, wordt telkenmale beweerd dat betaling van rente en aflossing geen probleem is. Maar het is duidelijk dat WIJ nog heel lang gaan betalen, terwijl de President, VP, ministers en entourage genieten van hun “welverdiende” pensioen plus plus plus.

De grootste uitdaging betreft echter de overheidsfinanciën, dat is de tikkende tijdbom onder de broze monetaire stabiliteit. Volgens de goedgekeurde begroting van 2019 bedragen de Lopende Ontvangsten in totaal SRD 6.5 miljard terwijl alleen al de personele uitgaven SRD 2,6 miljard bedragen en de subsidies SRD 3,5 miljard. Deze 2 posten alleen bedragen al bijna die SRD 6,5 miljard. Waaruit gaat dan de rente en aflossing ad SRD 2,4 miljard betaald worden. Dan zijn de President noch VP of minister op reis geweest, de politie of brandweer nog niet uitgereden, geen krijt voor de scholen gekocht laat staan kapitaaluitgaven gepleegd. Met geraamde uitgaven van maar liefst SRD 13 miljard levert dat ons een onacceptabel niet te absorberen tekort van SRD 7 miljard. Aangezien de grenzen van het lenen bereikt zijn, en ondanks een veilige dekking we recentelijk reeds 12,5% rente moesten accepteren, blijft er niks anders over dan de geldpers te laten draaien. De nieuwe Regering, ongeacht welke samenstelling, is nu al bij voorbaat het regeren onmogelijk gemaakt. De VES heeft ook in 2019 de Nationale Assemblee tevergeefs hulp aangeboden om het Begrotingstekort fors terug te brengen van 40% naar 3%, aangezien we met dit onverantwoorde beleid direct na de verkiezing weer in een diepe economische crisis zullen belanden. Schaam je, economen de deel uitmaken van de coalitie, die de Regering hebben toegestaan om nóg meer te gaan lenen terwijl je dit op basis van kennis en ervaring uit het recente verleden koste wat kost had moeten tegenhouden. Geachte vertegenwoordigers van het volk ….. shame on you.

Ons land gaat de verkeerde kant op en de risico’s nemen gestaag toe. Er is dan ook dringend behoefte aan bijsturing en hervorming. Zowel onze eigen deskundigen als diverse internationale organisaties hebben een scala van aanbevelingen gedaan om de economie te diversifiëren en de productie te faciliteren. Onze beleidsmakers reageren omwille van korte termijn politiek gewin te laat, te zwak en soms zelfs contraproductief. Verder constateren we dat de corruptie, diefstal van gemeenschapsmidde-len, van incidenteel naar structureel lijkt te zijn gegroeid en dat de verspilling van staatsmiddelen (i.c. de niet essentiele bestedingen, w.o. dienstreizen, buitensporige en niet dringend noodzakelijke projecten) die geen geld opleveren ongestoord doorgaat. Hoe moeilijk is het om de anti-corruptiewet af te kondigen. We constateren dat, terwijl grote delen van het volk het moeilijk hebben, bepaalde politieke partijen zichtbaar steeds rijker worden. Als het beleid daar willens en wetens niets ertegen doet dan dienen wij dat bloot te leggen. Het is dan ook goed om de financiering van de politieke partijen onder een vergrootglas te zetten. In dat verband kan ik aankondigen dat de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) samen met de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) en de VES een Fonds te Bevordering van de Journalistiek in Suriname gaan opzetten. Dit Fonds zal de onderzoeksjournalistiek stimuleren.

Een bestuurlijk dieptepunt in 2019 was de Alcoa deal. Terwijl haast iedereen in Suriname (inclusief de coalitie in DNA) de door de Regering in achterkamertjes gesloten Alcoa-deal heeft afgewezen, slaagt deze er toch in om de meerderheid van DNA als makke schaapjes voor de deal te laten stemmen. De adviezen van de VES om, mede gezien de zwakte aan Surinaamse zijde, te gaan voor internationale arbitrage is straal genegeerd. Als resultaat mocht Alcoa, die contraktbreuk heeft gepleegd, nog 4 jaren van de voordelen van de waterkrachtcentrale genieten: een onverdiende ‘golden handshake’. Daarenboven wordt de gemeenschap voorgelogen over de economische voordelen nu we die dam in eigen handen hebben. De werkelijkheid is dat we al jaren geen stroomrekening meer betaalden dus gaan er geen extra inkomsten of besparingen uit voortvloeien. Daarnaast gaan we nu zelf de onderhoudskosten, geraamd op minimaal US$ 5 miljoen per jaar, moeten opbrengen. Daarenboven moeten we aan rente en aflossing van de lening van US$ 125 miljoen voor de niet-betaalde stroomrekeningen de komende 4 jaar ca. US$ 45 miljoen per jaar moeten neertellen. Indien het populistische “stroomtarieven gaan niet omhoog” wordt volgehouden zullen we derhalve in plaats van te besparen als staat ca. US$ 50 miljoen extra moeten opbrengen.

Dames en heren, de grote drugsvangsten van het afgelopen jaar zijn helaas maar het topje van de ijsberg. Hoe moeilijk is het om de drugsdoorvoer aan te pakken. Het ontwricht niet alleen de sociale, economische en machtsverhoudingen, het stimuleert een hit-and-run mentaliteit en verwoest de arbeidsethos in het land. Het regeringsbeleid dient alle prioriteit te geven aan bestrijding van de drugsdoorvoer en de aanpak van money laundering alsook de ontneming van illegaal verkregen vermogen. Indien we dit niet doen gaan we als land geblacklist worden en het internationaal betalingsverkeer nog verder bemoeilijkt worden. Laat die 19,5 miljoen Euro een goede les zijn ….. de wereld volgt met argusogen ons faciliterend doorvoer- en witwas beleid.

Dames en heren, We leven in moeilijke onzekere tijden. Tijden van nepnieuws, fake accounts, verdraaiing van de waarheid en verholen en openlijke leugens. ”De leugen regeert” is een uitspraak vaak aangehaald in Nederland als de kwaliteit van de Journalistiek ter discussie staat. Ik denk dat dit in Suriname op de huidige politiek van toepassing is. Het verdedigen van standpunten met een beetje theater is toegestaan in het debat, maar over de objectieve feiten die aan de argumentatie ten grondslag liggen mag er geen verschil van mening zijn. Als de besluitvorming alleen gebaseerd zouden zijn op overtuigingen in plaats van op de feiten zelf, dan raakt de politiek op een hellend vlak. Zijn we in Suriname niet op dat punt beland ? Dan gaat het nog slechts om de macht en niet meer om de waarheid. Dan overwint altijd de versie van de machthebbers, dan vervalt het korrektiemechanisme en hebben critici geen schijn van kans. Zijn we zo diep gezakt dat “de leugen regeert”?. Mogelijk is dat te scherp geformuleerd, maar wat zeker is, is dat in ons land “de leugen aardig floreert”. Hoe pijnlijk is het om bijna dagelijks op de vele Staatsmedia de waarheid te zien /horen verkrachten. Maar erger nog, zijn we niet bezig onze jongeren willens en wetens te misvormen?.

 L’histoire se repete ….. Laten we leren van de recente geschiedenis en niet de gebeurtenissen van 2014-2016 herhalen. U weet het nog in 2014 werd de neergang glashard ontkend en gemaskeerd middels het opsouperen van de deviezenreserves aangevuld met monetaire financiering. Pas na de verkiezingen in 2015 werd de crisis erkend om dan door veels te late en onvoldoende beleidscorrekties ons land in een diepe crisis te storten in 2016. Was de crisis van 2015/16 een vergissing, een verkeerde inschatting van de beleidsmakers? Was dat maar waar. Alle gevolgen zijn vooraf voorspeld maar de adviezen zijn hooghartig en moedwillig genegeerd. Het was dus geen vergissing, maar opzet. Voor verkiezingswinst is er bewust gelogen, zijn feiten verdraaid en is de waarheid verdoezeld. Gaan we de historie zich in 2020 laten herhalen ? Toch komt de Regering hier gemakkelijk mee weg en wordt de werkelijkheid door de “eigen” media op kosten van de samenleving professioneel verdraaid, door welbespraakte praatjesmakers die alles wat krom is rechtpraten. Daarin past het om politiek onafhankelijke instanties als de VES in een kwaad daglicht te plaatsen en hun integriteit te ondermijnen.

Het roer moet in 2020 om, liever ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Daarbij staat centraal:

 1. een evenwichtige staatsbegroting met een tekort van maximaal 3% van BBP.
 2. een Staatsapparaat hervormingsprogram.
 3. een productie stimuleringsprogram in samenspraak met de private sector ontwikkeld.

 Dames en heren, zijn we vervloekt om van crisis naar crisis te gaan?. Gaan we in 2020 door met dit beleid van pappen en nathouden en gaan we blijven weigeren de noodzakelijke “bittere” medicijnen te slikken?. Het is wel degelijk mogelijk om te komen op een duurzaam groeipad. Maar dat vereist onmiddellijk zowel korte termijn-, als structurele maatregelen, reeds in 2020. Vast staat wel dat niemand de wijsheid in pacht heeft. Daarom moeten we de maatschappelijke discussie intensiveren over de beste maatregelen te selecteren. Hard en smart werken met offers van ons allen zijn vereist om zo spoedig mogelijk het opgedane welvaartsverlies goed te maken. Het is geen enkel land gelukt om zonder sociale offers uit de crisis te komen. Een grote uitdaging, maar tra fas no de. Wij zijn ongetwijfeld daartoe in staat. Onze resources, straks aangevuld met diepzeeolie, bieden daartoe ruime mogelijkheden. De leden van de VES zijn bereid daaraan bij te dragen. We ondersteunen ook de initiatieven van Staatolie om ons gericht voor te bereiden op de optimale benutting van aardoliereserves, waarbij naast de Staat ook het bedrijfsleven er goed aan kan verdienen. Maar ....daarvoor moet het vertrouwen van de cruciale partners terug. Ook voor het nemen van ingrijpende maatregelen zal in continu overleg moeten plaatsvinden met de sociale partners, niet alleen om de sociale pijn eerlijk te verdelen, maar vooral ook om tot effectieve incentives voor hernieuwde groei te komen. Laat dat duidelijk zijn, de Overheid kan niet eigenhandig voor economische groei zorgen, daar zijn de partners voor. Ook de VES heeft goede voornemens voor het nieuwe jaar.  De VES zal, als onderdeel van het maatschappelijk middenveld, ook in 2020 niet aan de kantlijn staan en machteloos accepteren hoe onverantwoord economisch beleid ons verder verarmt. Geïnspireerd door een bekend bankbedrijf hanteren we als slogan: “Stil blijven is geen optie”. Wij blijven de vinger op de wonde plek te leggen en verkeerd beleid aan de kaak te stellen, en waar mogelijk een bijdrage leveren aan verbetering. Maar, wij kunnen dit niet alleen.

Ik roep hierbij alle maatschappelijke groepen op om, een ieder op zijn eigen werkterrein of deskundigheidsgebied, actief speler te worden en de kracht en durf op te brengen om de burger adequaat te informeren over de gevolgen van dit uitzichtloze economisch beleid. Maar laten we de moed niet verliezen, de korte termijn vooruitzichten zijn niet fraai, maar we hebben een eenvoudige economie met vele on- en onderbenutte mogelijkheden Dames en heren, het welzijnsniveau van een natie wordt bepaald door 3 hoofdzaken: Goede Bestuurders, Goed Beleid en Goed Geluk. Dat laatste hebben we nu met de olievonds (geluk), die andere 2 (goede bestuurders met een goed beleid) daar kunnen we dit jaar nog voor zorgen. 2020 is een Verkiezingsjaar en over enkele maanden staan wij, hopelijk na grondige evaluatie, weer voor de keus om die goede leiders met een goed beleid uit te selecteren. Op 15 mei a.s. organiseert de Vereniging het traditionele Economisch Debat tussen de belangrijkste politieke partijen. Daarnaast organiseren we in de maanden februari/maart een Training “Economie voor Beleidsmakers”, specifiek gericht op de politieke partijen. In 6 dagdelen wordt de basis economische kennis, die onontbeerlijk is voor een ieder met de ambitie om een bijdrage te leveren aan het toekomstig beleid, aangeboden.

No las bribi ….. met goed bestuur en hard en smart werken met inzet van ons allen kunnen we redelijk snel weer een acceptabel welvaartsniveau verdienen. Ik wens u nogmaals een gezond, hard werkend, studerend, spaarzaam, ondernemend en productief 2020 toe. Dames en laten we dit jaar vooral ons verstand gebruiken. Ik dank U.